Pages

Lagu

Saturday, April 30, 2011

Bilangan 'sujud' Dalam Ayat Al-Quran


Pada Al-Quran, akan anda temukan bahwa kata sujud yang dilakukan oleh mereka yang berakal disebutkan sebanyak 34 kali. Jumlah tersebut sama dengan jumlah sujud dalam solat sehari­an yang dilakukan pada lima waktu sebanyak 17 rakaat. Pada setiap rakaat dilakukan dua kali sujud sehingga jumlahnya menjadi 34 kali sujud sebagaimana terdapat pada ayat-ayat berikut:

1. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat: 'Sujud-lah kamu kepada Adam' .... (2:34)

Ayat ini merupakan ayat ketiga puluh empat pada surat Al-Baqarah, yaitu surat dalam mushaf yang pertama yang menyebutkan masalah sujud yang jumlahnya sama dengan jumlah sujud keseharian.

2. .... kemudian Kami katakan kepada para Malaikat; "Ber­sujud-lah kamu kepada Adam!" .... (Al-Araf: 11)

3. Dan ingatlah ketika Kami katakan kepada Malaikat: "Ber­sujud-lah kamu kepada Adam!" .... (AI-Isra: 61)

4. Dan (ingatlah) ketika kami katakan kepada para Malaikat: "Ber-sujud-lah kamu kepada Adam!" ... (Al-Kahfi: 50)

5. Dan (ingatlah) ketika Kami katakan kepada para malaikat: "Ber-sujud-lah kamu kepada Adam!" . . . (Thaha: 116)

6. Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan ber-sujud-lah kamu serta beribadahlah kamu kepada Tuhanmu . . . (AI-Hajj : 77 )

7. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujud-lah kamu sekalian kepada Yang Mahapenyayang." Mereka menjawab: "Siapakah Yang Maha Penyayang itu?" . . . (Al-Furqan: 60)

8. Janganlah kalian ber-sujud kepada matahari maupun bu­lan, dan ber-sujud-lah kamu semua kepada Allah, Zat Yang telah menciptakan keduanya (matahari dan bulan) .... (Fushshilat: 47)

9. Maka ber-sujud-lah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian (kepada-Nya). (Al-Najm: 62)

10. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku'. (Ali Imran: 43)

11. Maka sujud-lah para Malaikat itu semuanya bersama-sama. (Al-Hijr: 30)

12.  Maka ber-sujud-lah para Malaikat itu semuanya bersama­sama. (Shad: 73)

13. .... Maka semua para Malaikat itu ber- sujud, kecuali Iblis; ia enggan ... (Al-Baqarah: 24)

14. .... Kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). (An-Nisa: 102)

15. .... Lalu Kami katakan kepada malaikat: "Ber-sujud-lah kamu kepada Adam!", maka mereka ber-sujud, kecuali iblis .... (Al-A'raf: 11).

16. .... Maka mereka ber- sujud, kecuali iblis ....(Al-Isra: 61)
17. .... Maka mereka ber-sujud, kecuali Iblis. Dan dia adalah dari golongan jin .... (AI-Kahfi: 61).
18. .... Maka mereka ber-sujud, kecuali iblis, ia enggan ... (Taha: 116).

19. Berkata iblis: "Aku sekali-kali tidak akan ber-sujud kepada manusia yang Engkau telah ciptakan dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk." (Al­ Hijr: 33).

20. ..... Kecuali iblis, ia berkata: 'Apakah aku akan ber­-sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?". (Al-Isra: 61).

21. Allah berfirman: 'Apakah yang menghalangimu untuk ber­- sujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" .... (AI-A'raf: i2).

22. Allah berfirman: "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-cipta-kan dengan kedua tangan-Ku?".... (Shad: 75).

23. Janganlah kalian sujud kepada matahari maupun bulan ( Fushilat: 3 7 )

24. .... Mereka berkata: "Dan siapakah Yang Maka Penyayang itu? Apakah kami harus ber- sujud kepada yang kamu perintahkan kepada kami?" .... (Al-Furqan: 60).

25. Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi .... (AI-Ra'd: 15).

26. Dan hanya kepada Allah-lah sujud segala apa yang ada di langit dan bumi .... (Al-Nahl: 49).

27. Apakah kamu tlada mengetahui, bahwa kepada Allah ber­-sujud segala apa yang ada di langit, bumi .... (Al-Haj: 18).

28. Agar mereka tidak ber- sujud (menyembah) Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi .... (Al-Naml: 25).

29. .... Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga ber- sujud (sembahyang). (Ali Imran: 113).

30. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka ber­tashbih memuji-Nya dan hanya kepada-Nyalah mereka ber­- sujud. (Al-A'raf: 206).

31. Aku mendapati dia dan kaumnya ber- sujud kepada matahari, selain Allah .... (Al-Naml: 24).

32. Dan jika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak ber- sujud. (Al-Insyihaq: 21).

33. Dan pada bagian dari malam, maka sujud-lah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. (AI-Insan: 26).

34. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujud-lah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). (AI-Alaq: 19).

Dalam Al-Quran tidak ada kata sujud yang dihubungkan dengan makhluk yang tidak berakal, kecuali satu ayat saja, yaitu dalam firman Allah SWT:

Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-keduanya sujud kepada-Nya. (Al-Rahman: 6).

Selain dalam ayat tersebut, 34 kata kerja (fi'il) sujud semuanya dihubungkan dengan makhluk berakal.

Saturday, April 16, 2011

Indahnya ZIKRULLAH..

Abu Darda r. a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah s. a. w bertanya kepada para sahabatnya r. a. "Mahukah aku khabarkan kepada kamu mengenai sebaik-baik amalanmu yang amat suci di sisi ALLAH yang meninggikan darjatmu keperingkat yang tertinggi sekali, yang lebih mulia daripada menafkah emas dan perak (di jalan ALLAH) yang lebih utama daripada menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad, maka kamu tanggalkan lehernya atau mereka menanggalkan lehermu?” Para sahabat berkata bahkan: "Apakah itu Ya Rasulullah?",Sabdanya:"Zikrullah."

KETERANGAN:

Fadilat dan keutamaan zikrullah yang diterangkan oleh Baginda Rasulullah s. a. w adalah berkaitan dengan keadaan dan masa sebagai keseluruhannya, kerana terkadang-kadang dengan memandangkan keadaan yang tertentu maka sedekah, jihad dan urusan-urusan yang lain dipandang lebih utama daripada segala amalan. Lantaran fadilat dan kelebihan amalan-amalan itu pun diterangkan di dalam beberapa hadis kerana kelebihan amalan-amalan itu adalah berkaitan dengan keadaan yang tertentu sedangkan kelebihan dan kepentingan zikrullah adalah berkaitan dengan seluruh masa (iaitu pada setiap masa).


Adalah dilaporkan di dalam sebuah hadis bahawa baginda Rasulullah s. a. w bersabda: "Bagi segala sesuatu ada penggosok untuk membersihkan dan menghilangkan kekotorannya (umpamanya untuk membersihkan badan dan pakaian dipergunakan sabun dan untuk menghilangkan karat besi dipergunakan api dan lain-lainnya).Maka demikian itulah penggosok (pembersih) hati ialah zikrullah."

Hadis ini juga mengatakan bahawa zikrullah adalah lebih utama daripada yang lain-lain. Zikir itu dianggap sebagai pembersih hati hati yang kotor, kerana setiap ibadat dikira dalam ertikata sebenarnya apabila ibadat-ibadat itu dikerjakan dengan ikhlas dan pencapaian ikhlas itu adalah bergantung kepada hati yang jernih lagi suci.

Oleh itu sebahagian ulama tasauf mengatakan bahawa zikir yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah qalbi (zikir dalam hati) bukan zikir lisani (zikir dengan lidah).Dengan mengerjakan zikir qalbi itu hati seseorang manusia terkontek (terhubung) dengan ALLAH buat selama-lamanya. 

Hakikat ini tidaklah dapat disangkalkan lagi bahawa keadaan yang disebutkan ini adalah lebih utama dari segala inadat kerana tercapai sama ada anggota-anggota zikir maupun anggota-anggota batin. Anggota-anggota ini semuanya adalah menurut hati. Jika hati itu berhubung dengan sesuatu maka anggota-anggota lain dengan sendirinya akan terhubung dengannya. Keadaan para pecinta tidaklah tersembunyi kepada sesiapa pun.

Seorang bertanya pada Salman Al-Farisi r.a bahawa amalan mana yang terbesar. Sahutnya, “Adakah engkau tidak membaca Al-Quran;

WALAZIKRULLAHI AKHBAR- Dan sesungguhnya zikrullah adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Ayat ini ialah ayat pertama juzuk 21.

Pengarang kitab ‘Majaalisul Abraar’ berkata di dalam hadis ini disebutkan bahawa zikrullah lebih besar dari sedekah, jihad dan ibadat lainnya kerana zikrullah merupakan tujuan asas sedang ibadat lain sebagai alat baginya.

Zikir terbahagi dua, Pertama: zikir dengan lidah; Kedua: zikir dengan hati. Namun yang lebih afdhal ialah mengingati Allah dengan hati. Itulah yang dimaksudkan dengan sepotong hadis yang berbunyi: “Fikir sesaat itu lebih utama dari ibadat tujuh puluh tahun”.

Hazrat sahal r.a memberitakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Zikrullah adalah tujuh ratus ribu kali lebih utama daripada membelanjakan sesuatu pada jalan Allah SWT”.

SELAMAT BERAMAL..


Saturday, April 9, 2011

Teori vs PraktikalTeori VS praktikal


Apa itu teori? Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, teori diterjemahkan sebagai prinsip-prinsip am atau asas-asas kasar yang menjadi dasar sesuatu perkembangan.
Manakala praktikal pula diterjemahkan sebagai melibatkan atau berkaitan pengalaman atau penggunaan sebanar, bukan teorikal, (praktik dimaksudkan sebagai perbuatan melaksanakan teori)

Jadi, apakah yang menarik tentang kedua-dua terma ini?


Islam bukan sekadar teori

Ramai manusia boleh bercakap, walupun sepatutnya lebih banyak mendengar. Kerana telinga diciptakan dua, mulut pula satu sahaja. Tidak salah bercakap, jika tidak bagaimana kita mahu menyeru manusia ke jalan Allah.
Tetapi, manusia tetap manusia. ‘tidak dinamakan manusia kecuali ada padanya lupa dan lalai’. Itulah takrifan manusia dari segi kitab feqah yang pernah saya belajar dahulu. Apabila kita lebih pandai bercakap daripada membuat apa yang dikatakan itu, maka kita akan menjadi fitnah kepada diri kita sendiri dan lebih teruk, kepada yang yang kita bawa iaitu ISLAM!!

Amat besar kebenciannya di sisi Allah – kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. (3 ,As-Soff)

Sebagai contoh, apabila seseorang itu lantang bercakap tentang sabar, keburukan marah, marah itu daripada saitan ,dll. Tetapi apabila sesuatu perkara buruk berlaku (mungkin seseorang mengkejinya), dia terus marah dan naik angin. Nah! Pada waktu itu, apa perasaan orang-orang sekelilingny pada waktu itu? ‘huish!, apa dia ni? Cakap tek serupa bikin!’ mungkin lebih teruk ‘tengok orang agama tu! Ceramah ja pandai, habuk pun tarak!’ . Inilah yang saya maksudkan dengan menjadi fitnah kepada ISLAM.

Jadi, apakah penyelasaiannya? Di sini kita perlukan kepda teknik untuk menjadikan teori kepada praktikal. Jika saya boleh pinjam kata saudara Hilal Ashraf, untuk ‘membumikan’ apa yang kita kata itu.

Praktiklah imu yang kita ada

Ya, praktikakkanlah saja!

Pujangga Arab menyebut,

“Ilmu tanpa amal ibarat pokok yang tidak berbuah”

Dan jikalau digubah sedikit,

“Ilmu tanpa amal, ibarat kereta Ferrari tanpa stereng”

Ya? Apa guna kereta yang hebat tanpa stereng? Kita tak kan ke mana-mana bahkan akan ditertawakan. Ilmu itu teori, amal itu praktikal. Tapi bagaimana ya?


Seperti Kelas Memandu

Kalian sudah mempunyai lesen? Jika sudah, tahniah!, jika tidak, tunggulah masa yang sesuai untuk mendudukinya. Bagi yang sudah berpengalaman, pasti anda masih ingat kronologi untuk mendapatkan lessen. Kita perlu mendengar ceramah ‘teori’ selama beberapa jam sebelum dibenarkan memandu. Kemudia kita boleh terus ambil kunci kereta dan drift di trek.

….

Benarkah begitu? TIDAK!! Kita masih lagi perlukan pemantau untuk memantau teknik pemanduan kita. Kita akan duduk di tempat pemandu , di sebelah kita, ya, pemantau kita. Mereka ini mempunyai brek khas, kalau-kalau kita ‘terlebih’ laju dan juga sebelum kita mencederakan siapa-siapa.

Maka, seperti itu jugalah kehidupan kita. Setelah kita mendengar ceramah-ceramah agama, belajar imu dan mendalami kitab, kita perlu memiliki seorang pemantau, atau dalam bahasa modennya ‘murabbi’. Maka , akan adalah orang yang akan mengingatkan kita dalam melangkah dalam kehidupan ini, sebelum kita mampu untuk memiliki ‘lesen full/kompeten’ dan berdikari sendiri.

Tetapi perlu diingat, murabbi sebenar amat payah dicari pada zaman, bak kata Ustaz Zainul Asri. Jadi, sebagai ‘backup plan’, kita perlulah memiliki sahabat, yang bukan sekadar kawan.

Peringatan itu berfaedah

Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman.
Az-zariat[56 ]

Apabila kita sedang ‘cuba’ untuk praktikal, dan jika kita ‘tersalah’ . maka akan ada sahabat-sahabat kita untuk mengingatkan kita tentang teori yang kita sedang praktikkan itu. Dan begitulah sebaliknya, dan kepada semua sahabat-sahabat kita. Maka dengan itu, InsyaAllah kita tidak akan tergolang dalam golongan yang hanya pandai bercakap saja.

Cubalah terus mencuba

Jangan takut menyampaikan ilmu, kerana tidak melakukannya, kerana kita perlu cuba untuk melakukanya. Tetapi takutlah untuk menyampaikan ilmu, jika ilmu itu sesat dan salah.

Cari Imu,cari murabbi, cari sahabat dan terjunlah ke medan praktikal ini.

Jom!


Sunday, April 3, 2011

Wardina kongsi tips didik anaknya solat fardu.


Salamullahu alaikum jami’an..saya sebenarnya tertarik apabila baca kisah ini di mana seorg ibu menjalankan amanah untuk mendidik anaknya supaya solat fardhu,menjaganya dengan baik.Dan saya boleh katakan pendekatan yg dijalankan seorang ibu ini secara berhikmah. Sahabat-sahabat,sesungguhnya ganjaran rahmat dari Allah kepada sesiapa yg mendirikan solat.

“Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”
-an-Nuur,56.
Bersabda Nabi Muhammad SAW:

"Solat itu tiang agama. Barangsiapa mendirikan solat, sungguhlah ia telah mendirikan agama dan barangsiapa meruntuhkan solat, sungguhlah dia telah meruntuhkan agama." (Riwayat al-Baihaqi).


Semoga tiang agama Islam sentiasa kukuh kepada keluarga Wardina.Berikut adalah tipsnya.:

Dear Mama, Ummi, Mum, Ibu, Bonda...

I have to share this with you... because i feel so happy and i feel that all my penat lelah paid off... I started to make my Amna to solat 5 times a day when she was 7, on her 7th birthday... we had a talk... (check note lama) tapi preparation since 6 la...

tapi dari kecik memang selalu ikut2 la kami solat.... she hasnt missed her solat since. Walaupun lambat, tetap solat. I made sure of that - because the key is SOLAT ni kalau tak tanam dari kecik memang LIAT nanti.... But it is very important to keep this in mind:-


1) kalau kita bagi dia tinggal WALAUPUN sekali nanti we are sending the wrong signal - kena make sure - every waktu without fail, walaupun penat, ataupun lambat

2)l Selalu kalau boleh solat together..mula2 memang kena solat together....kalau tak ada rumah make sure an adult in the house pastikan anak kita solat. (hari tu Amna pergi her reading class, i asked her teacher to take her to the surau) -lepas solat time tu lah peluk cium, senyum - i always kiss her at the head and say "Barakallahufiha" Ya Allah make my Amna a good Muslim Ya Allah....make her never miss her solat Ya Allah.....kuat2 bagi dia dengar....

ps:- kalau kena amik cuti ambillah - bukan waktu exam je amik cuti - buatlah STEP ini, yakni melangkah ke alam 7 thaun dan tidak meninggalkan solat A BIG Thing! "mama amik cuti hari ni sebab nak pastikan yang adik solat 5 waktu sehari!"

3)Selalu cerita how IMPORATANT it is to solat..how Allah is watching us... how we are good Muslims when we solat, how Allah loves us, Solat tu, untuk kita, bukan untuk Allah.....TAPI selalu jugak cerita yang akan ada orang TAK solat...acknowledge the fact that sometimes we feel lazy to solat....itu semua kerja SETAN! Fight them off....! I tell Amna that even some grown ups tak solat! I tell Amna that....we have to be strong.. we have to tell ourselves we will NEVER miss our solat.....

4)Awal2 subuh ni memang tak bangunkan, tapi as soon as dia bangun pagi, ill ask her to solat straight away.(yes memang leceh..but we have to, and we have to do it with LOVE diselang seli dgn strictness)

5)kalau dia tinggal - DENGAN sengaja, i take the rotan and hit her on her tapak tangan slowly, just as a reminder. After that i hug her and tell her i love her, and i just want her to remember - and guess what?? memang dia ingat!!! (3 kali baru, i think not bad, sampai satu hari dia terlambat solat, sebab keluar dan memang tak ingat, dia yang suruh rotan) But i tell her kalau TERLUPA atau TERTIDUR its ok...but kena solat terus bila bangun.

Macam ni ceritanya, i told Amna, kalau Ummi ambik Amna dari sekolah lambat, Amna solat dulu Asar kat sekolah....tadi memang datang lambat... i was loking for her..and guess what????

She was actually praying her Asar prayers... sorang je kat dalam surau tu.... i wanted to pengsan and cry... she did all by herself.... i pun told her how happy and how proud i was of her... i tanya dia kenapa? dia kata "Amna ingat apa Ummi cakap"..... cair nya hatiku ini.

Apa lagi, Ummi ni peluk cium dia.... and called nenek at Australia... now im sharing with all of you!!! Because i want us to raise generation of good Muslims that are disciplined, smart, intelligent -that remembers Allah because the world so BADLY needs good QUALITY Muslims like this!!!

And the foundation is - to start them off right - solat at SEVEN! Yes just as how Rasulullah asked us!I love you all!!! Good night..... But the key to all this IS Mak Ayah KENA dan WAJIB solat dulu...anak ketam tak boleh diajar berjalan terus...fahamkan?LinkWithin

Related Posts with Thumbnails